drawings

Piece of Art, Heartburn, Nigredo, Chrysopoeia                                                                                                                           Ink on paper, magnets     ©Monika Masser 2012

Sken & Verklighet

Sken & Verklighet                                       graphite on paper   ©Monika Masser 2006

 

 

Up & Down Monika Masser

Uppe & Nere                                                                                                                                  Upstairs & Downstairs                      graphite on paper      ©Monika Masser 2008